PROJECT REFERENCES

จากประสบการณ์และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า GOR เลือกเฟ้นหาไม้คุณภาพดีจากแหล่งผลิตชั้นเลิศ นำมาสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของผู้คน อีกทั้งยังมีการออกแบบประตูให้รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น smart key หรือ auto lock พร้อมยังให้ความสำคัญกับเรื่องความแข็งแรงทนทาน จนทำให้วันนี้ประตูไม้ของกลุ่มบริษัท กอเลี่ยงเฮง ภานใต้เครื่องหมายการค้า best หรือ เครื่องหมายการค้า chepter ต่างเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้คนตลอดมา

WE ARE READY TO BUILD YOU DREAM
TELL US MORE ABOUT YOUR PROJECT.
icon_Contact_us_2-01